Kế hoạch số 39/KH-UBND về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Hòa Thành năm 2022